Prawo wspólnika do majątku spółki cywilnej

Prawo wspólnika do majątku spółki cywilnej

PRAWO WSPÓLNIKA DO MAJĄTKU SPÓŁKI CYWILNEJ

Spółka cywilna. Czym jest?

Wspólnicy podpisują umowę spółki, przez którą zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Wspólnicy wnoszą do spółki wkłady, które mogą polegać na wniesieniu własności, innych praw albo świadczeniu usług. Co ważne, domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Podmiotem praw i obowiązków są więc wspólnicy spółki – to oni są stroną zawieranych umów oraz postępowań sądowych i administracyjnych.

 

Majątek spółki cywilnej

Warto zastanowić się czy w takim razie spółka cywilna może posiadać swój majątek? Majątek spółki cywilnej to wspólny majątek wspólników. Zalicza się do niego własność i inne prawa majątkowe – zarówno wniesione przez wspólników jak i nabyte w czasie trwania spółki.

Należy mieć na uwadze, że jest to współwłasność łączna, co oznacza, że każdy wspólnik jest tak samo uprawniony do całego majątku, jak i do poszczególnych składników.

WAŻNE – Za długi spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie całym majątkiem, w tym także swoim majątkiem odrębnym od majątku spółki.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym solidarność dłużników polega na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna. Wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela.

 

Prawo Wspólnika do majątku spółki cywilnej

Analizując to zagadnienie należy wziąć pod uwagę, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

Udział wspólników w zyskach i stratach jest równy. Nie ma więc znaczenia jakiego rodzaju i jakiej wielkości jest wkład.

Zasadę tę można jednak zmienić w umowie spółki. W razie wątpliwości określony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się także do udziału w stratach.

Co ważne, wspólnika można zwolnić od strat, lecz nie można wyłączyć go od udziału w  zysku.

Jednak trzeba pamiętać, że zwolnienie wspólnika od strat nie wyłącza odpowiedzialności wspólnika wobec wierzyciela. Oznacza to, że wierzyciel wciąż może żądać spełnienia świadczenia.

Wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników i wypłaty zysków w czasie trwania spółki. Jednakże, w przypadku gdy spółka została zawarta na czas dłuższy niż jeden rok obrotowy to wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego. Jest to prawo wynikające z ustawy i nie może zostać wyłączone.

 

PRZEDAWNIENIE

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 2 lutego 2005 r. (IV CK 461/04) roszczenie wspólnika spółki cywilnej uznaje się za roszczenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z czym przedawnia się w upływem trzech lat.

 


Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, oraz potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w omawianym zakresie umów się na spotkanie. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twoich problemów oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania. 

Zespół Kancelarii Przedpełski Wąsowski Lorek chętnie zaopiekuje się Twoją sprawą i po ludzku przeprowadzi Cię przez prawnicze meandry!

Zostaw komentarz

Utrata płynności finansowej. Opcje zabezpieczenia.
Rodzaje restrukturyzacji