Tarcza antykryzysowa a zmiany w prawie spółek kapitałowych związane z odbywaniem zgromadzeń oraz obowiązkiem sprawozdawczym

  • Home
  • Business
  • Tarcza antykryzysowa a zmiany w prawie spółek kapitałowych związane z odbywaniem zgromadzeń oraz obowiązkiem sprawozdawczym

Uchwalone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej zmiany do Kodeksu spółek handlowych wychodzą naprzeciw trudnościom w podejmowaniu decyzji przez organy spółek wynikającym z ograniczeń związanych z groźbą zarażenia, tj. w zakresie m.in. odbywania posiedzeń, czy też podejmowania uchwał przez organy spółek kapitałowych za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

 

Zdalne posiedzenie organów kolegialnych spółki

Nowelizacja wprowadza do KSH możliwość odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych, a także podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Trzeba bowiem podkreślić, że przed nowelizacją głosowanie nad uchwałami m.in. rady nadzorczej mogło odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, TYLKO jeżeli umowa lub status spółki zawierał wyraźne postanowienie.

Po nowelizacji udział w posiedzeniu organu, jak również głosowanie możliwe jest przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja tj. środki w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), CHYBA ŻE umowa spółki lub statut stanowi inaczej. Zdalna komunikacja musi być zatem wprost wyłączona w treści umowy lub statutu spółki. Ustawodawca w efekcie dopuścił:

  • uczestnictwo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w posiedzeniu zarządu lub rady nadzorczej, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
  • podejmowania uchwał przez zarząd i radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
  • udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Sprawozdania finansowe

Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadziła możliwość przesunięcia terminu sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Przesłanką takiego rozwiązania jest stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. Minister Finansów w drodze rozporządzenia może określić inny termin podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Ponadto, Tarcza Antykryzysowa 2.0 w Ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydłużyła termin na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki wpisane do KRS przed wejściem w życie ustawy do dnia 13 lipca 2020 roku.

Zostaw komentarz

Radca Prawny vs Adwokat - czyli dlaczego współpracować z Radcą Prawnym w sprawach karno-gospodarczych
TARCZA 3.0.  – zestawienie najważniejszych projektowanych zmian