wystawianie faktury zmiany 2020

Wystawienie faktury na podstawie paragonu

Wystawienie faktury na podstawie paragonu – zmiany od 1 stycznia 2020 r.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie weszły przepisy zmieniające ustawę o podatku od towarów i usług – wystawienie faktury na podstawie paragonu. Jest to niezwykle istotna zmiana zarówno dla sprzedawców, jak i osób zainteresowanych otrzymaniem faktury.

Przed dniem 1 stycznia 2020 r. każda osoba, która nabyła towar lub usługę, mogła domagać się od sprzedawcy wystawienia faktury. Dokument mógł być wystawiony w terminie 3 miesięcy od dnia nabycia towaru lub wykonania usługi. Do wystawienia faktury wystarczające było przedstawienie paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu. Dotyczyło to zarówno przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Od dnia 1 stycznia 2020 r., wystawić fakturę można jedynie na podstawie paragonu zawierającego numer NIP nabywcy.

Powyższa zmiana miała wyeliminować sytuację, w której przedsiębiorca domaga się wystawienia faktur na podstawie paragonów otrzymanych od osób trzecich, w celu zmniejszenia wysokości należnego podatku.

Jeżeli sprzedawca wystawi fakturę na podstawie paragonu, który nie zawiera numeru NIP nabywcy, to organ podatkowy może mu ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Wysokość takiego zobowiązania będzie odpowiadać 100% kwoty podatku wskazanego na takiej fakturze. W praktyce oznacza to, że sprzedawca ten musiałby sam zapłacić podatek VAT w wysokości wynikającej z wystawionej przez niego faktury.

Należy podkreślić, że powyższe zmiany odnoszą się jedynie do osób będących podatnikami VAT. Nie mają zatem zastosowania do osób nieprowadzących działalności gospodarczej albo prowadzących działalność nierejestrowaną niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

A jak wygląda wystawienie faktury dla osoby fizycznej?

O wystawienie faktury może się ubiegać także osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Osoba taka nie musi posiadać numeru NIP, zatem nie ma obowiązku podawania go na fakturze.
Czy istnieje zatem obowiązek podania przez osobę fizyczną numeru PESEL? Nie. Przepisy tego nie wymagają.

 

Warto także dodać, że jeżeli wartość paragonu nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro nie ma konieczności wystawiania faktury. W takim wypadku paragon jest traktowany jako faktura uproszczona, pod warunkiem, że zawiera numer NIP nabywcy.

 

Zostaw komentarz

Odpowiedzialność karna przedsiębiorców #3 - spółki kapitałowe
Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.