Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia – zmiany w przepisach Kodeksu cywilnego

  • Home
  • Kodeks cywilny
  • Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia – zmiany w przepisach Kodeksu cywilnego

W dniu 2 grudnia 2021 r. została podpisana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi przepisów dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia tj. art. 121, 123 i 124 Kodeksu cywilnego.

ZMIANY W PRZEPISACH – ZAWIESZENIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

Zgodnie z art. 121 k.c. bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

  • co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
  • co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
  • co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
  • co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody;

W związku z planowanymi zmianami również:

  • co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji;
  • co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

 

ZMIANY W PRZEPISACH – PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

W związku ze zmianami przepisów wszczęcie mediacji nie będzie przerywało biegu przedawnienia (uchylenie pkt 3 art. 123 Kodeksu cywilnego).

Ponadto, mediacja została wyłączona z art. 124. § 2.  k.c., który będzie miał brzmienie

„W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.”

zamiast

„W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.”

ZMIANY W PRZEPISACH – OD KIEDY

Omawiane przepisy wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2022 r.
Należy mieć na uwadze, że do do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zostaw komentarz

NOWE STAWKI MANDATÓW W 2022 – wyższe grzywny dla sprawców wykroczeń drogowych