Wniosek o ogłoszenie upadłości #covid-19

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Dłużnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Podstawą do ogłoszenia upadłości jest stan niewypłacalności dłużnika, która występuje jeżeli dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a więc gdy:

  • Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiącenależy mieć na uwadze, że jest to domniemanie prawne, a sam fakt braku zapłaty nie oznacza, że dłużnik jest niewypłacalny. Dłużnik może bronić się, że pomimo braku spłaty jest w stanie uregulować istniejące wymagalne zobowiązania.
  • Zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące– w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

WAŻNE – ZMIANY W ZWIĄZKU #COVID-19

W świetle aktualnie trwającej epidemii termin do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika został zmodyfikowany na mocy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu jeżeli zostaną spełnione następujące przesłanki:

  • podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała ​w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (13 marca 2020 r.) albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (20 marca 2020 r.),
  • stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

Omawiana regulacja pozwala na czasowe zwolnienie z obowiązku złożenia wniosku upadłościowego. Obowiązek zaktualizuje się na nowo po zakończeniu stanu wprowadzonego w związku z pandemią COVID-19.

Mając na uwadze, że nie tylko dłużnik może złożyć wniosek o zgłoszenie upadłości – warto zaznaczyć, że omawiany wyżej przepis nie ma wpływu na uprawnienia wierzyciela.

Wprowadzone przepisy umożliwiają wprowadzenie działań naprawczych bez jednoczesnego narażania się przez kadrę menadżerską na odpowiedzialność cywilną i karną. Należy mieć jednak na uwadze powód i chwilę powstania niewypłacalności. Domniemywa się, że jeżeli stan niewypłacalności zaistniał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 to zaistniał z powodu COVID-19.

Należy pamiętać, że jest to tylko domniemanie i jeżeli nie zostaną spełnione wymagane przesłanki istnieje ryzyko, że termin na złożenie wniosku rozpoczął już swój bieg i powinniśmy podjąć kroki zmierzające do zainicjowania procedury upadłościowej.

Jeżeli nie masz pewności, czy jesteś czasowo zwolniony z obowiązku złożenia wniosku upadłościowego i boisz się poniesienia odpowiedzialności nie wahaj się skorzystać z porady ekspertów.

Zostaw komentarz

Organy spółki akcyjnej i ich kompetencje
Tarcza antykryzysowa 5.0. #covid-19