Wyrok sądu

Odprawy i świadectwa służby – korzystne wyroki sądowe dla “ucywilnionych” funkcjonariuszy Służby Celnej

  • Home
  • Służba celna
  • Odprawy i świadectwa służby – korzystne wyroki sądowe dla “ucywilnionych” funkcjonariuszy Służby Celnej

Odprawy i świadectwa służby – korzystne wyroki sądowe dla “ucywilnionych”

Reforma Służb Celno-skarbowych w 2017 r. spowodowała, że celnicy niezwolnieni ze służby, a przeniesieni do pracy cywilnej na mocy ustawy spotkali się z problemem otrzymania świadectwa służby i odprawy.

Najnowsze orzeczenia sądów są korzystne dla funkcjonariuszy służby celnej.

ŚWIADECTWA SŁUŻBY dla “ucywilnionych” funkcjonariuszy Służby Celnej

Sąd Najwyższy w uchwale z 19 lutego 2020 r. potwierdził, że funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, którego stosunek służbowy uległ przekształceniu w stosunek pracy otrzymuje świadectwo służby.

Obowiązek wydania świadectwa służby obciąża Skarb Państwa reprezentowany przez właściwą Izbę Administracji Skarbowej.

Ponadto w dniu 4 września 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, zgodnie, z którym funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby albo którego stosunek służbowy przekształcił się w stosunek pracy świadectwo służby wydaje się w dniu zwolnienia ze służby albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy.

 

ODPRAWY dla “ucywilnionych” funkcjonariuszy Służby Celnej

Zarówno w przypadku funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji zatrudnienia lub odmówił jej przyjęcia jak i funkcjonariusza „ucywilnionego” stosunki służbowe ustają i utracony zostaje status służby celno-skarbowej.

W obu przypadkach niemożliwe staje się korzystanie ze szczególnej ochrony stosunku służby i uprawnień związanych ze stosunkiem służby.

Z orzeczenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2020 r. wynika, że prawo do odprawy przysługuje zarówno funkcjonariuszom, których stosunki wygasły jak i tym, którzy przyjęli propozycję zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Odprawa powinna być wypłacona w dniu ziszczenia się przesłanek warunkujących jej przyznanie, czyli w ostatnim dniu służby.

 

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZED SĄDEM przez “ucywilnionych” funkcjonariuszy Służby Celnej

Funkcjonariusze służby celnej, których stosunek służby został zamieniony w stosunek pracy, a nie otrzymali odprawy mają szanse na dochodzenie swoich roszczeń przed Sądem.

Aby skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem, roszczenie nie może ulec przedawnieniu.

W zakresie przytoczonych spraw należy stosować 3 letnie terminy przedawnienia.

Z uwagi na to, że „ucywilnienie” funkcjonariuszy służby celnej nastąpiło w 2017 r., aktualnie szansę w procesie sądowym będą miały co do zasady te osoby, które w okresie 2018-2020 skierowały do Sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Taka czynność przerywa bowiem bieg przedawnienia, który biegnie na nowo od daty zakończenia postępowania ugodowego.

 

Jako Kancelaria Prawna zachęcamy do kontaktu w tego rodzaju sprawach. Oferujemy darmową analizę roszczenia co do potencjalnych szans na uzyskanie odprawy w drodze procesu sądowego.

 

Zostaw komentarz

Tarcza antykryzysowa 6.0 – tarcza branżowa #covid-19
Umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na bezczynność wierzyciela