Upadłość a zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

  • Home
  • Business
  • Upadłość a zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

UPADŁOŚĆ A ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uregulowany w ustawie Prawo upadłościowe zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest szczególną sankcją cywilną o prewencyjnym charakterze. Nałożenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej eliminuje z obrotu osobę, której zawinione zachowanie miało negatywne konsekwencje dla pozostałych uczestników tego obrotu.

 

ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej może zostać orzeczone przez sąd na okres od 1 roku do 10 lat. Zakaz ten obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej, a także pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego; członka rady nadzorczej; członka komisji rewizyjnej; reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności; spółki handlowej; przedsiębiorstwa państwowego; spółdzielni; fundacji lub stowarzyszenia.

 

WINA

Pozbawić prawa prowadzenia działalności gospodarczej można osobę, która ze swojej winy:

  • będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie,
  • po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy;
  • jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości;
  • jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

 

PRZESŁANKI ORZEKANIA O POZBAWIENIU PRAWA

Przede wszystkim, przy orzekaniu o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań. W szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. Wykazanie winy w działaniu lub zaniechaniu oraz wystąpienie skutku, będącego następstwem takiego zachowania daje podstawę do orzeczenia przedmiotowego zakazu.

 

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wszczyna się na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, prokuratora, a także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 


Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, oraz potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w omawianym zakresie umów się na spotkanie. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twoich problemów oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania. 

Zespół Kancelarii Przedpełski Wąsowski LEGAL chętnie zaopiekuje się Twoją sprawą i po ludzku przeprowadzi Cię przez prawnicze meandry!

Zostaw komentarz

Warunki formalne i koszty wniosku o ogłoszenie upadłości
Outsourcing usług windykacyjnych