weksel

Weksel, jako zabezpieczenie transakcji handlowych

Kredytodawcy, pożyczkodawcy czy innego rodzaju Wierzyciele zawsze muszą mierzyć się z możliwością pojawienia się problemu terminowej spłaty zobowiązania przez dłużnika. Nawet mimo jego najlepszych chęci i zaufania, jakim drugie strony wzajemnie się darzą. Dlatego, przy zawieraniu umów handlowych, należy rozważyć możliwość jak najlepszego zabezpieczenia łączących strony stosunków prawnych. Zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika. Jednym z doskonałych sposobów zabezpieczenia transakcji handlowych dla wierzyciela jest ustanowienie zabezpieczenia wekslowego (podpisanie weksla).

 

Czym jest zabezpieczenie wekslowe

Weksel, najprościej ujmując, to papier wartościowy. Zabezpiecza on interesy stron transakcji pieniężnej i zobowiązuje do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Znajdują się w nim najważniejsze dane służące do rozstrzygnięcia sporu w razie konfliktu.
Weksel musi zawierać:

  • nazwę “weksel”;
  • bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej;
  • miejsce płatności;
  • termin płatności;
  • nazwisko osoby, na której rzecz zapłata ma zostać dokonana;
  • podpis osoby, która wystawia weksel;
  • miejsce wraz z datą wystawienia weksla.

 

Wyróżniamy następujące rodzaje weksli:

WŁASNY

w przypadku tego dokumentu wystawca jest głównym dłużnikiem odbiorcy weksla. Zobowiązuje się on zapłacić odbiorcy zabezpieczenia określoną kwotę pieniędzy w wyznaczonym miejscu i czasie;

TRASOWANY

dokument ten sprawia, że głównym dłużnikiem staje się osoba przyjmująca weksel. Dłużnik uboczny to wystawca, który odpowiada w razie niewypłacalności dłużnika głównego.

WEKSEL IN BLANCO

Jest to najczęściej stosowanym przez instytucje bankowe i pożyczkowe rodzaj weksla.
Weksel ten jest wystawiany, kiedy strony zawierając między sobą umowę chcą zabezpieczyć ewentualne roszczenia, które mogą z niej wyniknąć. Jednocześnie w momencie wystawienia weksla nie są w stanie z góry określić wysokości roszczeń lub terminu ich płatności. Taki weksel zawiera jedynie minimum informacji (przyrzeczenie zapłaty, podpis). Weksel in blanco może nie zawierać danych takich jak kwota do zapłaty czy data. Można wypełnić je później w dowolnym momencie przed wykorzystaniem weksla. Kiedy będziemy chcieli wykorzystać weksel, nie może on być pozbawiony żadnych wymienionych wyżej elementów.

 

Korzyści zabezpieczenia wekslowego dla wierzyciela

1. Łatwość sporządzenia weksla. Skuteczność egzekucji.

Weksel nie musi być poświadczany notarialnie ani przygotowywany na specjalnych drukach. Można wypisać go własnoręcznie. Będzie jednak ważny tylko pod warunkiem, że znajdą się na nim niezbędne informacje. Przede wszystkim kwota wekslowa, czyli suma do zapłaty. Wyjątkiem jest tutaj tak zwany weksel in blanco. Taki weksel zawiera jedynie minimum informacji – przyrzeczenie zapłaty, podpis. Może on być pozbawiony danych takich jak kwota do zapłaty czy data.

2. Uproszczony tryb postępowania sądowego. Egzekwowanie należności wekslowych.

Jeżeli po uzupełnieniu weksla i zawiadomienia wystawcy o tym fakcie opóźnia się on z zapłatą należności, możliwe jest wytoczenie powództwa wekslowego, które toczy się w postępowaniu nakazowym. Wszczynanym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Postępowanie charakteryzuje się sporym uproszczeniem i jest dużym udogodnieniem dla wierzyciela. Sprawa rozpoznawana jest przez sąd na posiedzeniu niejawnym, czyli bez przeprowadzania rozprawy i konieczności stawiennictwa w sądzie.

Co istotne, nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla jest natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Zatem można wszcząć egzekucje w terminie 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty. Zaskarżenie nakazu zapłaty nie powoduje wstrzymania egzekucji.

3. Niższa opłata sądowa

Kolejną korzyścią dla wierzyciela jest to, że od pozwu w postępowaniu nakazowym wierzyciel uiszcza tylko 1/4 opłaty sądowej. Stanowi to istotną oszczędność. W przypadku chęci zaskarżenia nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, dłużnik zobowiązany jest uiścić pozostałe 3/4 opłaty sądowej. Może to zatem zniechęcić dłużników do zaskarżania nakazów zapłaty i przedłużania postępowania sądowego w odniesieniu do wierzytelności bezspornych.

4. Jeden pozew

Kolejną korzyścią jest również fakt, że jednym pozwem można dochodzić zapłaty również od poręczycieli wekslowych, których odpowiedzialność za zobowiązanie jest solidarna. Sam prawidłowo uzupełniony weksel in blanco stanowi dowód uznania długu i może stanowić podstawę do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

 

Stosowanie w obrocie gospodarczym weksla jako zabezpieczenia wierzytelności jest zatem bardzo opłacalne z punktu widzenia wierzyciela.

 


Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, oraz potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w omawianym zakresie umów się na spotkanie. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twoich problemów oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania. 

Zespół Kancelarii Przedpełski Wąsowski Lorek chętnie zaopiekuje się Twoją sprawą i po ludzku przeprowadzi Cię przez prawnicze meandry!

Zostaw komentarz

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.
Postępowanie upadłościowe, a postępowanie restrukturyzacyjne